Šírenie tímu a odvážne plány na rok 2021

Projekt zriadenia komunálneho materiálového kruhu (KMK) nápojových kartónov a hygienického papiera sa počas epidémie nezastavil. Práve naopak – toto obdobie sme efektívne využili na rozšírenie tímu, prípravu a aktivizáciu nových zúčastnených. Budeme sa usilovať o to, aby projekt v roku 2021 začal fungovať v mnohých regiónoch po celom Slovinsku.
K tímu sa v decembri pripojila národná koordinátorka, ktorá sa postará o propagáciu tohto dôležitého projektu obehového hospodárstva. Túto pozíciu obsadila Špela Gutnik, ktorá sa predtým ako riaditeľka predaja a marketingu aktívne podieľala na riadení jedného z popredných vydavateľstiev pre médiá v Slovinsku. Ako projektová manažérka sa podieľala na vývoji produktov, komunikačných riešení a digitalizácie spoločnosti. Jej rozsiahle znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia, predaja a marketingu budú hrať dôležitú úlohu pri šírení projektov KMK. Ako národná koordinátorka bude Gutniková zodpovedná za zakladanie nových KMK a získavanie nových členov v obciach, ktoré sa už na projekte aktívne podieľajú.

Projekt založenia KMK je primárne zameraný na zvýšenie povedomia manažmentu a členov miestnych komunít, že prostredníctvom zmeneného spôsobu nakladania s odpadmi z obalov môžu vytvoriť základy trvalo udržateľného rozvoja – a mať tak pozitívny dlhodobý dopad na rozvoj miestnej komunity, hospodárstva a životného prostredia.

Komunálny materiálový kruh je možné zriadiť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ, ktoré má zavedený systém separácie odpadu.

Vzhľadom na to, že slovinské obce v spolupráci so spoločnosťami na zber odpadov vo väčšine prípadov efektívne zabezpečujú separáciu odpadu, cesta k zriadeniu KMK je pomerne jednoduchá. O tom, že projekt má významný vplyv aj na ochranu životného prostredia, svedčia aj doterajšie výsledky už zriadených KMK.

Na ilustráciu uvádzam iba niekoľko kľúčových čísel:

  • KMK už boli založené v Slovinsku v celkovo 10 obciach, takže projekt pokrýva takmer pätinu celej populácie;
  • v projekte sa doteraz vyzbieralo viac ako 17 miliónov kusov (približne 600 ton) odpadov z obalov;
  • vďaka tomu sa do dnešného dňa v Slovinsku zachovalo 7 789 stromov a emisie CO2 sa znížili o 486 000 kilogramov.

Ľubľana, Novo mesto a Brežice ako priekopníci v oblasti založenia KMK predstavujú užitočný zdroj informácií a príkladov dobrej praxe, na základe ktorých môžeme naplánovať rozšírenie projektu a postupy získavania nových aktívnych členov.

Budeme sa usilovať do konca roku 2021 zdvojnásobiť počet obyvateľov zapojených do aktívnych KMK.

Našim poslaním je a zostáva obehová kultúra

Projekt KMK je projektom obehového hospodárstva. Celosvetovo čelíme obmedzeným prírodným zdrojom a rastúcemu počtu obyvateľov, takže z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je potrebné hospodáriť s prírodnými zdrojmi hospodárnejšie a snažiť sa ich udržať v kruhu spotreby dlhšie.

Presne to robíme zriadením KMK – v spolupráci s obcami, spoločnosťami na zber odpadov a obyvateľmi meníme spôsob nakladania s odpadom. Existujúci systém nakladania s odpadom z nápojových kartónov sa transformuje do obehového modelu. Účelovo zozbierané obaly v miestnych komunitách sa recyklujú, z nich sa získava celulóza, z ktorej vyrábame hygienické výrobky, ktoré sa vracajú ako konečné výrobky do tých istých miestnych komunít, kde sa obaly zbierali ako zdroj suroviny. Tým je kruh uzavretý.

Keby všetci žili ako Slovinci, každý rok by spotrebovali tri planéty prírodných zdrojov

Slovinsko totiž použilo všetky prírodné zdroje, ktoré má k dispozícii pre aktuálny rok, do 26. apríla tohto roku. Z globálneho hľadiska však deň environmentálneho dlhu v roku 2020 nastúpil 22. augusta.
Zriadením KMK, kde umožňujeme opätovné použitie odpadu z obalov, sa Slovinsko tiež priamo usiluje o zlepšenie slovinskej environmentálnej štatistiky a skutočne dúfame, že náš projekt bude schopný významne prispieť k podpore kultúry obehového hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja.