Obehový projekt nápojových kartónov – environmentálny a finančný prínos pre všetkých účastníkov

Uzavreté odpadové cykly sú kľúčom k budovaniu obehového hospodárstva. To je presne to, ako sa projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) podarilo zabezpečiť hygienické papierové výrobky, ako sú utierky, obrúsky, toaletný papier z recyklovanej kartónovej zložky nápojových kartónov (tetrapakov), ktoré sa zbierajú prostredníctvom separovaného zberu v konkrétnej miestnej komunite. Papierové výrobky používajú inštitúcie v tej istej miestnej komunite. Ako povedal Niko Kumar, riaditeľ spoločnosti Circular Shield, d.o.o., ktorá prináša projekt KMK, pre úspech materiálového kruhu tetrapakov v konkrétnej miestnej komunite je kľúčovou podpora municipality (starostu) a miestnej spoločnosti na zber vyseparovaných odpadov.

Do komunálneho kruhu nápojových obalov a hygienického papiera je možné zahrnúť obce, spoločnosti na zber a nakladanie s odpadovými materiálmi, verejné inštitúcie v miestnej obci. Koľko subjektov je už zapojených v Slovinsku a čo ukazujú výsledky?

Prvý projekt Komunálny materiálový kruh tetrapakových obalov a hygienických papierov vznikol v meste Novo mesto a susedných obciach, kde je za odpadové hospodárstvo zodpovedná spoločnosť Komunala Novo mesto. Nasledovalo mesto Ľubľana a mesto Brežice. Minulý rok sme z iniciatívy odpadovej spoločnosti Komunala Kranj a mesta Kranj pridali do skupiny ďalších päť obcí regiónu Gorenjske.

Ako sa môže konkrétna entita stať súčasťou  Komunálneho materiálového kruhu?

Podpora obce alebo starostu je kľúčom k založeniu KMK v konkrétnej miestnej komunite. Zapojená je aj miestna spoločnosť zaoberajúca sa separáciou odpadov, výrobca alebo recyklátor a miestny distribútor hygienického papiera. V záujme uzavretia materiálovej slučky a fungovania KMK je nevyhnutné, aby boli do kruhu zahrnutí aj používatelia papiera, t. j. verejné inštitúcie a podniky v tej istej miestnej komunite, kde sa zbiera odpad z kartónových obalov. Najčastejšími užívateľmi sú školy, materské školy, obecné budovy, verejné podniky v obci, zdravotnícke zariadenia alebo nemocnice, športové zariadenia, kultúrne inštitúcie, hudobné školy, knižnice atď. V oblastiach, kde projekt funguje, recyklovaný hygienický papier z vlastného materiálového cyklu už používa približne 100 spoločností a inštitúcií.

Čelíme nedostatku množstva surovín na trhu vrátane problémov v dodávateľskom reťazci, s potrebou využívať druhotné suroviny a ešte viac organizovať recyklačné toky. Aké sú účinky komunálneho materiálového cyklu a do akej miery môže prispieť k zachovaniu primárnych surovín?

Po viac ako piatich rokoch založenia priekopníckeho komunálneho materiálového kruhu môžeme s istotou tvrdiť, že KMK nielenže funguje, ale je aj obehovým modelom s osvedčenými výhodami a úsporami. V prvom rade sú prínosom, samozrejme, životné prostredie, keďže emisie CO2 a spotreba surovín sa znižujú. S cieľom získať celulózu na výrobu hygienických papierových výrobkov nie je potrebné vyrúbať stromy, ale získavame ju z odpadového materiálu v miestnej komunite, čím sa tento materiál stane hodnotným zdrojom. Environmentálne prínosy pre každý KMK zaznamenávame samostatne a zverejňujeme ich na našej webovej stránke. Ukazujú sa aj finančné úspory, ktoré sú o to väčšie v prípade spoločného obstarávania. Náš kruhový model je zároveň odpoveďou na krízu v surovinách.

Čistú buničinu je ťažké získať, jej cena je vysoká, takže recyklácia kartónovej časti nápojového obalu je nielen prínosom pre životné prostredie, ale má tiež prvoradý význam pre dlhodobé riadenie materiálových a súvisiacich finančných tokov a stability.

Akým výzvam čelíte pri zriaďovaní a prevádzke komunálneho materiálového kruhu? Ako takýto hygienický papier a iné výrobky z recyklovaných tetrapakov spĺňajú kritériá zeleného obstarávania a ako spĺňajú normy bezpečnosti a hygieny?

Model funguje v rámci existujúceho systému nakladania s odpadom z obalov v miestnej komunite a tu sa nič nemení. Je však dôležité a potrebné, aby všetci partneri mali záujem a motiváciu vytvoriť materiálový cyklus. Práve táto časť je stále najnáročnejšia – pretože si vyžaduje koordinovaný, kolaboratívny prístup a určitý posun v kultúre konania a myslenia. Aktívne sa zúčastňujeme vo všetkých fázach a pomáhame etablovať partnerstvo medzi všetkými zainteresovanými stranami. Staráme sa o kontrolu množstva spracovaných obalov a kvality služieb distribútorov hotových výrobkov. Hygienické papierové výrobky z recyklovaných tetrapakových obalov spĺňajú kritériá zeleného obstarávania.  Sú tiež rovnocenné v kvalite s čistými celulózovými výrobkami, o čom svedčia environmentálne, hygienické a dermatologické certifikáty. Poznamenávame však, že stále budeme musieť veľa pracovať na spoločnej kruhovej kultúre a dôvere vo výrobky vyrobené z recyklovaného tetrapaku, pretože kvôli prirodzenej farbe buničiny nie sú biele a nie sú parfumované. Je to v podstate výhoda pre spotrebiteľa, ale ešte to tento trh neuznáva v rozsahu ako by bolo potrebné ak chceme sledovať stanovené environmentálne ciele.

Niko Kumar, Circular Shield CEO