Informujeme vás, že vaše soukromí je pro nás velmi důležité, a proto ve společnosti CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Lublaň, Slovinská republika, chráníme vaše osobní údaje, které nám poskytnete při návštěvě našich webových stránek (dále jen: online služby).

Dále vás informujeme, jak společnost CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Lublaň, Slovinská republika, (dále jen: CS) zpracovává osobní údaje.

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je představit vám, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme, základ pro jejich shromažďování a účely, ke kterým je shromažďujeme, a vaše práva týkající se osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů CS jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/469/ES (dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zahrnuje následující:

 1. kontaktní údaje CS,
 2. právní základy a účely zpracování osobních údajů,
 3. kategorie osobních údajů, které shromažďujeme,
 4. používání cookies,
 5. předávání osobních údajů,
 6. lhůty pro uchovávání osobních údajů,
 7. ochranu osobních údajů,
 8. práva subjektu údajů,
 9. změny zásad ochrany osobních údajů.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE CS

Správcem osobních údajů je CS (společnost CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Lublaň, Slovinská republika).

Vaše dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů zodpoví odpovědná osoba a/nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů v CS. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené adresy CS, prostřednictvím e-mailu info@circularshield.org nebo na telefonním čísle +386 8200 6002.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLADY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

CS shromažďuje, spravuje, uchovává, přenáší a jinak zpracovává získané osobní údaje na zákonných základech a pro účely definované níže.

Zpracování na základě oprávněných zájmů
CS může zpracovávat osobní údaje na základě sledovaných oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Pokud jde o další zpracování údajů shromážděných o jednotlivci, CS provádí posouzení v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Takové další použití údajů v pseudonymní nebo sdílené formě představuje zákonné použití údajů pro marketingové a jiné obchodní analýzy CS. Smazání určitých údajů může být rovněž použito jako dodatečné opatření v některých formách dalšího zpracování provozních údajů.

Na základě oprávněných zájmů můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také pro účely předcházení zneužití, uplatňování nároků nebo obrany proti nárokům ve správních a soudních řízeních.
Na základě oprávněného zájmu může CS zpracovávat osobní údaje v nezbytném a přiměřeném rozsahu k zajištění provozu svých webových stránek a svých online služeb, zejména za účelem zamezení neoprávněného přístupu k vašemu uživatelskému účtu, šíření škodlivých kódů, předcházení podvodům popř. jiné zneužití webových stránek nebo duševního vlastnictví CS.

Zpracování na základě souhlasu

CS zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného společnosti fyzickou osobou k následujícím účelům:

 • za účelem přímého marketingu – přijímání oznámení. Oznámení zahrnují aktuální nabídky, výhody a/nebo pozvánky na akce správce a jeho obchodních partnerů, pozvánky k účasti na loteriích a soutěžích i užitečné tipy, novinky a připomínky týkající se Komunálních materiálových koloběhů.
 • k provádění analýz návštěvnosti našich webových stránek a poskytování přizpůsobených nabídek služeb.

V závislosti na poskytnutých osobních údajích můžete dostávat upozornění a přizpůsobené nabídky prostřednictvím e-mailu, SMS nebo MMS na poskytnuté mobilní telefonní číslo nebo na uvedenou adresu v tištěné podobě.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo změnit kliknutím na tlačítko »Odhlásit« ve spodní části e-mailu nebo zasláním žádosti o odvolání souhlasu ke konkrétnímu účelu na e-mailovou adresu info@circularshield.org nebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Kde souhlas zahrnuje přímý marketing, může CS provádět segmentaci na základě používání webových stránek CS pro účely přizpůsobených nabídek služeb a produktů.

 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

CS shromažďuje různé údaje, včetně osobních údajů, které lze použít k vaší přímé či nepřímé identifikaci, pokud nám tyto osobní údaje svěříte. Údaje získáváme přihlášením k odběru oznámení a návštěvou webových stránek.

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • základní osobní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo ulice, PSČ, místo, země);
 • technické údaje vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení, když přistupujete k našim online službám.

 

 1. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Když používáte naše online služby, soubory cookies se načítají do vašeho počítače. Zásady používání souborů cookie si můžete prohlédnout zde.

 

 1.    PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CS může předávat vaše osobní údaje třetím osobám, se kterými má uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen: smluvní zpracovatelé) k účelům podpory, analýzy nebo zlepšování služeb. Smluvní zpracovatelé mají přístup pouze k těm osobním údajům, které nezbytně potřebují k poskytování služeb, jež pro CS poskytují a nesmí je použít k jinému účelu.

Bez ohledu na ustanovení týkající se doby uchovávání osobních údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou být určité osobní údaje uloženy po delší dobu a předány státním orgánům ve Slovinské republice nebo Evropské unii, pokud budeme považovat takový přenos za nezbytný a požadovaný zákonem nebo předpisy, jako např. k účelům předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, vedení správních nebo soudních řízení a podobně.

V případě využívání online služeb mimo členské státy Evropské unie může z důvodu poskytování online služeb docházet k předávání, ukládání nebo zpracování přenášených údajů do třetích zemí, kde právní předpisy na ochranu osobních údajů předepisují jiné standardy než v zemích Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru. Používáním služeb v těchto zemích souhlasíte s tím, že osobní údaje mohou být předány, resp. předávány subjektům sídlícím ve třetích zemích. Dovolujeme si Vás upozornit, že CS nebude předávat vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

 

 1. LHŮTY PRO UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb nebo déle, pokud existují zákonné povinnosti.

Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let.

Údaje o vás, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, mohou být podle našeho uvážení anonymizovány a sloučeny s jinými údaji, které jednotlivci neumožňují nahlédnout do statistických informací, které jsou pro nás nezbytné nebo užitečné, jako jsou například statistiky využití služeb a podobně. Všechny tyto informace jsou anonymizované a nenabízejí odkaz na identifikovatelnou osobu.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V CS se snažíme dostatečně chránit vaše osobní údaje, ale nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost osobních údajů, které nám poskytnete, a neneseme odpovědnost za jakoukoli případnou krádež, zničení, ztrátu nebo neúmyslné zveřejnění vašich osobních údajů nebo informací o vás.
Zaručujeme vám, že budeme dodržovat obecně schválené normy ochrany přijatých informací během přenosu i po něm, ale bohužel žádný způsob elektronického přenosu nebo uchovávání není zcela bezpečný, a proto vám nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost.
CS využívá technologii SSL (Secure Sockets Layer), která zajišťuje šifrování osobních údajů. CG spolupracuje se společností, která zajišťuje bezpečnost našich služeb a osobních údajů, které dostáváme. Servery CS jsou také dodatečně chráněny pomocí bran firewall a dalších technologií pro zajištění bezpečnosti dat.
Vy jako uživatelé jste rovněž odpovědní za ochranu údajů tak, že řádně zajistíte bezpečnost svých počítačů a mobilních zařízení. Doporučujeme vám použít prohlížeč, který vám umožní nakonfigurovat funkce zabezpečení před přenosem vašich osobních údajů přes internet a který podporuje použití technologie SSL. V opačném případě může být přenos osobních údajů riskantní a my vás v tomto případě nemůžeme chránit. Proto vám doporučujeme povolit funkce vašeho prohlížeče, které ochrání vaše údaje, resp. vás upozorní na všechna nezabezpečená připojení, abyste pomohli vaše osobní údaje zabezpečit. Připomínáme, že zabezpečené webové adresy začínají https:// místo http:// spolu se symbolem zabezpečeného připojení, který používá váš prohlížeč, což znamená použití zabezpečené komunikace se serverem.

Protože, jak již bylo zmíněno, nemůže být žádné připojení přes internet zcela bezpečné, omezujeme naši odpovědnost, protože nemůžeme zaručit úplné zabezpečení údajů, které nám poskytujete, což znamená, že nám své osobní údaje poskytujete na svoji vlastní odpovědnost.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

CS zajistí výkon vašich práv v souvislosti s osobními údaji.  Vaše požadavky můžete zaslat na e-mailovou adresu info@circularshield.org nebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, a my na vaše požadavky v souladu s předpisy odpovíme.

Právo na přístup k údajům
Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše údaje potvrdili nebo zpracovali a poskytli vám informace týkající se zpracování vašich osobních údajů (např. o kategorii osobních údajů, účelu zpracování, komu byly nebo budou předány, době uchování údajů apod.).

Právo na opravu
Kdykoli můžete požadovat, abychom vám umožnili opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a doplnit neúplné osobní údaje, které máme k dispozici.

Právo na výmaz
V souladu s předpisy nás můžete kdykoli požádat o vymazání vašich osobních údajů (právo být zapomenut).

Právo na omezení zpracování
V souladu s předpisy nás můžete kdykoli požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili.

Právo na přenositelnost údajů
V souladu s předpisy můžete kdykoli požádat, aby vám byly osobní údaje poskytnuty ve strukturované, běžně používané nebo strojově čitelné podobě, poskytnuty vámi určené fyzické osobě nebo správci za dodatečné podmínky, že je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
V souladu s předpisy můžete kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů. Na základě vaší námitky pak přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nerozhodneme, že i přes vaši námitku máme oprávněné důvody pro další zákonné zpracování vašich údajů.

Odvolání souhlasu
Souhlas, který jste udělili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete kdykoli odvolat, a to buď kliknutím na tlačítko „Odhlásit odběr“ ve spodní části e-mailu, nebo zasláním žádosti o odvolání souhlasu pro konkrétní účel na naši e-mailovou adresu info@circularshield.org nebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Jako fyzická osoba máte právo odvolat se k informačnímu komisaři Slovinské republiky, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy. Postup stížnosti k dozorového úřadu je zveřejněn na jejich webové stránce, která je přístupná zde.

 

 1.  ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V CS máme právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit podle situace a legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a proto vám doporučujeme, abyste případné změny pravidelně kontrolovali.
Předem vás budeme informovat o jakýchkoli změnách zpracování vašich osobních údajů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů a změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.
Pokud s našimi zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, žádáme vás, abyste přestali používat naše online služby a odvolali svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů.